پروژه پل های بزرگراه آزادگان

تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب قرنیز پل دور برگردان بزرگراه آزادگان – دوربرگردان خلیج فارس – دوربرگردان یافت آباد
کارفرما: شرکت جنرال
مکان پروژه: بزرگراه آزادگان غرب

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل های بزرگراه آزادگان