پروژه پل شهید کریمی

تعریف پروژه: نصب قرنیز پل شهید کریمی
کارفرما: شرکت اسپیلت
مکان پروژه: جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل شهید کریمی