پروژه پل شهید بهشتی کهریزک

تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب قرنیز پل شهید بهشتی کهریزک
کارفرما: شرکت دی
مکان پروژه: کهریزک

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل شهید بهشتی کهریزک