پروژه پل ایران خودرو

تعریف پروژه: نصب قرنیز پل ایران خودرو
کارفرما: شرکت اسپیلت
مکان پروژه: جاده مخصوص کرج ( شهید لشگری)

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل ایران خودرو