پروژه زیرگذر بزرگراه کردستان

تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب دیوار بتنی پیش ساخته زیرگذر بزرگراه کردستان
کارفرما: شهرداری تهران
مکان پروژه: ابتدای بزرگراه کردستان

برخی از تصاویر مربوط به پروژه زیرگذر بزرگراه کردستان