تعریف پروژه: تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
کارفرما: خانه سالمندان کهریزک
مکان پروژه: کهریزک

برخی از تصاویر مربوط به پروژه دیوار پادگان جان بزرگی

فهرست
تماس با کارشناس