پروژه پل جوادیه

تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب نمای پیش ساخته بتنی و قرنیز پل جوادیه
کارفرما: شهرداری تهران
مکان پروژه: پل جوادیه تهران

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل جوادیه