پروژه کارخانه آرد خوشه طلایی

تعریف پروژه: جابجایی دیوار پیش ساخته بتنی کارخانه آرد خوشه طلایی ماهدشت کرج
کارفرما: کارخانه آرد خوشه طلایی ماهدشت کرج
مکان پروژه: ماهدشت کرج

برخی از تصاویر مربوط به پروژه کارخانه آرد خوشه طلایی