پروژه پل یادمان

تعریف پروژه: نصب قرنیز پل یادمان
کارفرما: شرکتبند
مکان پروژه: اتوبان شیخ فضل الله