پروژه پل کابلی نمیر رودهن

تعریف پروژه: تولید و نصب قرنیز بتنی پیش ساخته پل کابلی نمیر رودهن
کارفرما: شرکت بند
مکان پروژه: رودهن، پل نمیر

برخی از تصاویر مربوط به پروژه پل کابلی نمیر رودهن