پروژه دیوار پادگان جان بزرگی

تعریف پروژه: طراحی، تولید و نصب دیوار بتنی پادگان شهید جان بزرگی
کارفرما: پادگان شهید جان بزرگی
مکان پروژه: پادگان شهید جان بزرگی

برخی از تصاویر مربوط به پروژه دیوار پادگان جان بزرگی