پروژه دهیاری قمصر کهریزک

تعریف پروژه: تولید، حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته
کارفرما: دهیاری قمصر کهریزک
مکان پروژه: قمصر کهریزک

برخی از تصاویر مربوط به پروژه دهیاری قمصر کهریزک