پروژه ایران مال – رمپ دسترسی

تعریف پروژه: نصب نمای پیش ساخته بتنی رمپ دسترسی
کارفرما: مرکز تجاری تات
مکان پروژه: منطقه 22 شهرداری تهران – بزرگراه شهید همت غرب

برخی از تصاویر مربوط به پروژه ایران مال