ترک ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از دلایل ایجاد این ترک ها میتوان به ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ، اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض های ﺣﺮارﺗﯽ ، ﻧﺸﺴﺖ نامتقارن ، تکانه های وارده به سازه بتنی ، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎﻻت و درز ﻫﺎ ، ﺑﺎرﮔﺬاری های ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ موجب اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ، ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮند و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اشاره نمود.

ﯾﮑﯽ از روش های ﻣﻮﺛﺮ در ترمیم این پدیده ، ﺗﺮزﯾﻖ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر به داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درواقع تزریق رزین اپوکسی به داخل این ترک ها ، باعث ایجاد یک پیوند پلیمری بسیار قوی بین دو جداره شده و ضعف بوجود آمده بدلیل ترک خوردگی عملأ بهبود می یابد. لازم به ذکر می باشد که همواره قبل از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ، بایستی دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در بتن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفته و سپس اﻗﺪامات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ بیاید زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ با متد فوق الذکر ، ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش های تزریق رزین عمومآ دو نوع میباشد :

  • تزریق اپوکسی از سطح
  • تزریق اپوکسی در عمق

در هر دوی این روش ها ماده چسباننده پلیمری را با فشار بالا به داخل ترک بتن هدایت میکنند منتهی موقعیت قرار گیری ترک ها و عمق و ضخامت آنها ، عامل اصلی در تعیین نوع تزریق میباشد.

مراحل پر کردن ترک بتن با رزین اپوکسی :

برای این منظور ، ابتدا ترکهای موجود را مشخص نموده و پس از تمیز نمودن سطوح ترکها با استفاده از مواد شیمیایی ویژه ، اقدام به نصب روزنه های تزریق ( نیپل ، پکر ) در فواصل مشخص می نماییم و با استفاده از چسبهای ویژه (ملات ترمیمی اپوکسی) سطح ترک ، درز بندی می شود تا فشار ناشی از تزریق را تحمل نموده و امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم شود.

سپس با استفاده از پمپهای ویژه ، رزین اپوکسی مخصوص را که دارای چسبندگی کم و زمان گیرش مناسب می باشد از پایین ترین روزنه شروع به تزریق اپوکسی می نماییم. پمپ تزریق رزین اپوکسی با توجه به حجم کار ، شرایط پروژه و تسهیلات موجود ، می تواند از نوع پمپ تزریق دو جزئی و یا پمپ تزریق تک جزیی باشد.

(ضمنآ این پمپ ها دارای دو نوع برقی و دستی هستند)

به محض اینکه مواد تزریق (رزین اپوکسی) از روزنه تزریق بعدی تراوش کرد یا فشار کار دستگاه بالا رفت ، تزریق را متوقف کرده و از روزنه بعدی ادامه عملیات ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی را انجام می دهیم.

به منظور اطمینان از صحت تزریق ، از ترکها مغزه گیری می شود تا میزان نفوذ رزین اپوکسی مشخص گردد.

علاوه بر این می بایستی نمونه ها با استفاده از جک ، بارگذاری و شکسته شوند که در این آزمایش ، صفحه شکست نباید از سطح ترک خورده ای که با رزین اپوکسی پر شده است عبور کند.

ترمیم ترک های بتن به وسیله رزین اپوکسی

مقالات پیشنهادی :

جهت مطالعه مقاله لاتین در ارتباط با این موضوع ، روی لینک زیر کلیک نمایید.

(ترمیم ترک های بتن)

بسیار باعث دلگرمی ماست اگر نظرتان را در پایین همین صفحه بنویسید. سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *