گمانه زنی (سنداژ)

قبل از شروع عملیات و احداث هر سازه ای، بایستی از وضعیت قشر های مختلف زمین مورد نظر، سطح آب های زیر زمینی و وضعیت شیمیایی خاک زیر شالوده تا آنجا که امکان و احتیاج هست اطلاعات بدست بیاوریم تا نوع و جنس زمین زیر سازه را به خوبی بشناسیم. به همین جهت در زمین های مورد نظر لازم است گمانه های دستی و یا ماشینی، حفر نمود تا اطلاعاتی از نوع و جنس زمین و ضخامت قشر های متشکله و غیره آن را بدست بیاوریم.

در هنگام گمانه زنی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1) طبق یک رویه تجربی، یک و نیم برابر ارتفاع ساختمان، خاک زیر شالوده تحت تاثیر قرار می گیرد

پس توصیه می شود تا این ارتفاع، مقاومت خاک مورد بررسی قرارگیرد.

2) در ساختمان های متعارف، حداقل عمق گمانه دو الی سه متر در نظر گرفته می شود.

3) ارجح است محل گمانه ها خارج از محل پی و یا در قسمت هایی که تنش حداقل است حفر گردد. در غیر اینصورت لازم است چاهک ها با مصالح مناسب و به نحو مناسب تری پر شود تا تفاوتی در مقاومت خاک زیر شالوده به وجود نیاید.

در مورد پر نمودن چاهک ها، گفتنی است که:

الف) این مورد باعث می گردد که در موقع بتن ریزی و پر نمودن این قسمت، با افزایش هزینه رو به رو شویم .

ب) در صورت عدم دقت کافی در پر کردن محل گمان ها، ممکن است نشست ساختمان در نقاط مختلف یکسان نباشد.

standard penetration

standard test

standard penetration test
concrete penetration
سنداژ (گمانه زنی)
تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
دیوار، فیسینگ، قرنیز، نیوجرسی و …
nahadcivil.com