مزایای سازه ای و اقتصادی سقف های پیش تنیده

سقف های پیش تنیده دارای مزایای فراوانی هستند که آنها را می توان از دید معماری، سازه ای، اقتصادی و غیره مورد بحث قرار داد. در این بخش قصد داریم این مزایا را از دید سازه ای و اقتصادی به طور جداگانه نام ببریم.

مزایای سازه ای:

1) حذف ترکها در بتن به واسطه محدود سازی کشش در مقاطع

2) افزایش دوام بتن به دلیل حذف ترکها

3) کاهش خوردگی فولاد به دلیل نبودن ترک در بتن اطراف آن

4) کاهش وزن سازه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه

5) افزایش ممان اینرسی و سختی مقاطع

6) کاهش خیزها و تغییر شکل ها به دلیل افزایش ممان اینرسی

7) افزایش مقاومت برشی مقاطع

8) افزایش عملکرد سازه در مقابل بارهای دینامیکی و خستگی

مزایای اقتصادی:

1) سرعت اجرایی بالاتر نسبت به دالهای بتن آرمه معمولی به دلیل امکان حذف تیرها ، کاهش قالب بندی و آرماتوربندی سقف

2) امکان کنترل کیفیت بالاتر

3) هزینه های نگهداری پایینتر به دلیل دوام بالاتر سازه

4) کاهش حجم بتن مصرفی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف بتن

5) به دلیل مقاومت بالای فولادهای پیش تنیدگی نسبت به فولادهای معمولی و امکان استفاده از پروفیل، جهت بهینه سازی طراحی ، مقدار فولاد مصرفی به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

6) کاهش ارتفاع سازه بطور خودکار باعث کاهش هزینه های ثانویه مانند نماسازی و تاسیسات خواهد شد.

سقف بتنی پیش تنیده

سقف پیش تنیده