خط تآثیر

اگر مقدار یک تابع (که می تواند واکنش تکیه گاهی، نیروی برشی، لنگر خمشی) را در مقابل موقعیت های مختلف اعمال بار واحد به یک سازه ترسیم کنیم، به نمودار حاصل خط تآثیر تابع مزبور گفته می شود. در این روش، بار واحد را در موقعیت های مختلفی روی سازه قرار می دهیم و مقدار تابع مورد نظر (واکنش تکیه گاهی، نیروی برشی، لنگر خمشی و یا …) را به ازای این موقعیت ها با استفاده از روابط تعادل محاسبه می کنیم.

نمودار تابع را روی یک دستگاه مختصات که محور افقی آن معرف موقعیت اعمال بار واحد است، ترسیم می کنیم.

خط تآثیر، منحنی تغییر مکان سازه در اثر جا به جایی واحد در ارتباط با آن عامل نیرو یا ممان است.

(طراحی اعضاء تحت تآثیر بار متحرک مانند پل ها، با استفاده از مفاهیم خط تآثیر انجام می شود)

جهت طراحی بایستی حداکثر نیروی داخلی عضو تحت بار متحرک مشخص گردد.

از این رو یک بار متحرک را در نقاط مختلف سازه قرار داده و میزان نیروی داخلی به وجود آمده در عضو را برای تمام حالات، تعیین و سپس ماکزیمم نیروی به وجود آمده را ملاک طراحی قرار داد.

استفاده خط تآثیر

خط تآثیر

influence line
کاربرد خط تآثیر