انواع شکست ستون بتنی

شکست ستون بتنی

 

از راست به چپ :

1-شکست برشی
2-شکست تحت فشار
3- شکست خمشی