آهک آبی

اگر سنگ آهک با خاک رس یا سیلیس همراه باشد و آن را به کوره برده و تا مرز عرق کردن، حرارت دهیم و آسیاب نماییم آهک آبی بدست می آید. اگر ملات آهک آبی در زیر آب قرار گیرد ابتدا هیدرات کلسیم، یونیزه شده و به Ca­++ و OH– – تبدیل می گردد. سپس آلومینیوم و سیلیس که دارای یون مثبت هستند در مجاورت OH قرار گرفته و هیدراکسید آلومینیوم و هیدراکسید سیلیسیم می دهند.

فرمول هیدراکسید آلومینیوم: AL(OH)3

فرمول هیدراکسید سیلیسیم: Si(OH)2

این هیدراکسیدها با کلسیم Ca++ که دارای یون مثبت می باشد ترکیب شده و به سیلیکات کلسیم و آلومینات کلسیم تبدیل می شوند که هر دو، جسم سختی هستند به طوری که ملاحظه می شود در تمام دوره فعل و انفعال به CO2 احتیاجی نیست و فقط با یونیزه شدن Ca(OH)2 و در نتیجه باردار شدن Ca و OH ، فعل و انفعال انجام می گیرد. از این ملات و سایر ملات هایی که در زیر آب سخت می شوند برای کارهای آبی مانند ساختن لنگرگاه و اسکله ها استفاده می شود.

فرمول سیلیکات کلسیم: CaO SiO2

فرمول آلومینات کلسیم: CaO Al2O3

ملات آهک آبی

ملات آبی