تخریب ساختمان

تخریب ساختمان چیست؟

هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد تخریب نامیده می شود. تخریب سازه را می توانیم یه ساخت معکوس نیز بنامیم. تخریب ساختمان شامل تخریب انتخابی اجزای ساختمان به ویژه برای بازیافت، مورد استفاده می‌باشد و مدیریت مواد دفعی می‌باشد. (این مورد با تخریب متفاوت است که در آن یک محل خاص با شدیدترین روش‌ها به طور کلی از ساختمان‌ها پاکسازی می‌گردد.)

سازه ‌ها همانند هرچیز دیگر چرخه حیاتی دارند.

هنگامی که ساختمان به پایان طول عمر مفید خود می‌رسد، معمولاً تخریب شده و در برخی از بخش ها، نگاه داشته می‌شود.

انفجارهای ساختمانی و یا تخریب دیواره‌ها برخی از انواع سبک‌های تخریب هستند که نسبتاً ارزان قیمت می باشند. از سویی دیگر این روش‌ها مقادیر زیادی مواد دفعی را ایجاد می‌نمایند.

اجزاء در ساختمان‌های قدیم، هنوز هم ممکن است ارزشمند باشند و برخی مواقع ارزشمندتر از زمان ساخت ساختمان هستند. تخریب برای برداشت آن چیزی است که معمولاً تحت عنوان مواد دفعی خوانده می‌شود و می‌توان از آن‌ها به عنوان مواد ساختمانی استفاده مجددکرده و به نوعی این مصالح را مدیریت نمود.

تخریب ساختمان

تولید دیوار پیش ساخته
تولید فیسینگ و قرنیز بتنی
تولید نیوجرسی
نصب دیوار بتنی
نصب فیسینگ و قرنیز بتنی
تولید و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
nahadcivil.com