ماهیت زلزله به عنوان نیروی هوشمند

از نقطه نظر مهندسی زلزله، این پدیده به صورت نیروی هوشمند عمل می نماید که دست مایه های بشری را مورد تهدید قرار می دهد. اگرچه در حال حاضر نمی توان از زیان های ناشی از زلزله های بزرگ جلوگیری نمود ولی شناخت آنها می تواند نوعی چاره اندیشی برای کاهش صدمات باشد. آنچه در اینجا عنوان می شود خساراتی است که عمومآ در تمام زلزله ها اتفاق می افتند. بی توجهی و رعایت نکردن اصول ایمنی سبب به وجود آمدن خطاهای طراحی و اجرایی می گردند. این خطاها در هنگام وقوع زلزله آشکار می شوند و تخریب سازه ها و آتش سوزی ها را به همراه دارند.

در ذیل، راجع به این دو رویداد توضیح بیشتری ارائه می گردد:

الف- تخریب سازه ها:

زلزله مانند یک نیروی هوشمند، پس از شناسایی نقاط ضعف هر سازه، آنها را مورد هدف قرار می دهد. تخریب سازه ها سبب به وجود آمدن تلفات انسانی و صدمات اقتصادی می گردد. تلفات در ساختمان های عمومی (مدارس، فروشگاهها و …) و امداد رسانی (بیمارستان، آتش نشانی، پل ها و …) فاجعه بار است و می تواند به حدی باشد که جبران آنها به سادگی میسر نباشد. برای پیشگیری از این ضایعات، طراحی لرزه ای چه در مورد سازه ها و چه در مورد تآسیسات شهری، در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.

ب- آتش سوزی:

وجود منابع سوخت و انرژی، لوله ها و تآسیسات گاز رسانی و انهدام آنها در یک رویداد زلزله، سبب آتش سوزی گسترده می گردد. آتش سوزی ها معمولآ در ساعات اولیه وقوع زلزله آغاز می شوند و با گذشت زمان به طور گسترده توسعه می یابند. با توجه به انهدام تآسیسات شهری (آبرسانی، آتش نشانی و …) مهار آتش سوزی به سادگی غیر ممکن نیست و در بیشتر موارد، آتش سوزی تا سوختن و تمام شدن مواد قابل اشتعال ادامه یافته است.

smart earthquake

earthquake

تولید و نصب قطعات پیش ساخته
شرکت نهاد راه و ساختمان