روش های انرژی در تحلیل سازه های معین

1- روش کار مجازی:

جامع ترین روش تحلیل سازه های معین است که برای قاب ها، تیرها و خرپاهای معین قابل استفاده است و توان محاسبه میزان نیروهای داخلی و تغییر شکل ها تحت انواع بارگذاری و نشست های تکیه گاهی و تغییر دمای اعضاء و خطای ساخت اعضاء را دارد.

2- روش کار حقیقی:

بر اساس اصل بقای انرژی است و روشی کلاسیک و وقت گیر می باشد. روش انرژی به دلیل انجام محسبات، معمولآ برای مسائلی که تغییر مکان در نقطه اعمال بار و یا چرخش در نقطه اعمال لنگر را بخواهند مناسب می باشد.

(اگر در مسائل، تغییر شکل زیر نقطه اثر نیروی متمرکز در یک تیر مورد سوال باشد این روش کاربرد دارد.)

3- روش تیر مزدوج:

معمولآ برای تحلیل تیرهای معین کاربرد دارد و به ندرت در تحلیل قاب ها مورد استفاده قرار می گیرد، اما توانایی منحصر بفردی در تعیین مکان ماکزیمم خیز در تیرها دارد.

4- روش لنگر سطح:

از روش های اولیه برای محاسبه تغییر شکل می باشد و تنها در سازه ای که بدون مفصل خمشی است قابل استفاده می باشد.

5- روابط تیرهای پایه:

پرکاربردترین روش تحلیل سازه های معین برای بارگذاری های ساده می باشد.

تحلیل سازه های معین

Energy method

تحلیل سازه های معین