پایدارسازی گود با روش دیواره دیافراگمی

يكي از روش هاي پایدارسازی گود، روش ديواره ديافراگمي (diaphragm wall) مي باشد.
ديواره ديافراگمي را ابتدا به كمك دستگاههاي حفاري ويژه، محل ديوار نگهبان را حفر مي کنند. سپس به طور همزمان، محل حفر شده را با گل بنتونيت و سيمان پر کرده تا از ريزش خاك ديواره محل حفر شده جلوگيري شود. بعد از این کار قفسه آرماتورهاي ديوار نگهبان را كه از قبل ساخته و آماده شده است در داخل محل حفر شده ديوار جاي داده آنگاه بتن ريزي ديوار انجام می پذیرد.

بتن مصرفي معمولا از نوع بتن روان و با كارآيي زياد است.

(این دیوار ها به صورت پیش ساخته نیز اجرا می شوند.)

مزاياي روش ديواره ديافراگمي:

1- سرعت بالای اجرا

2- درجه ايمني زیاد کار

3- ديوار ديافراگمي هم به عنوان سازه نگهبان گود رفتار مي كند و هم در حين بهره برداري از آن به عنوان ديوار حائل استفاده مي شود.

4- مناسب براي حفاريها و گودهاي با طول زياد

معايب روش ديواره ديافراگمي:

1- در احجام كم، هزينه اجراي كار بسيار زياد است، ولي در احجام زياد، هزينه كلي اجراي كار مي تواند از روشهاي ساده تر كمتر نيز باشد.

۲- در اين روش، دستگاهاي حفاري مربوطه نياز به فضاي كار زيادتري ارند و در صورتي كه از نظر فضاي دو طرف ديواره محدوديت داشته باشيم اجراي كار ناممكن خواهد بود و يا اينكه به سختي صورت مي گيرد.

۳- احتیاج به دستگاه هاي حفاري ويژه

4- برای این کار به نيروهاي با تخصص بالا براي كار با دستگاههاي مورد نظر و ساير موارد مورد نياز است.

دیوار دیافراگمی

diaphragm wall

دیواره دیافراگمی