جوش سر به سر میلگرد (فورجینگ)

جوش سر به سر میلگرد

 

✅ در این روش به جای بر روی هم قراردادن یا اورلپ بخش انتهایی میلگردها، دو سر میلگرد بوسیله اعمال حرارت در دمای مشخص و سپس فشار هیدرولیکی (که به دو سر میلگرد وارد می‌آید) به یکدیگر اتصال داده می‌شود.
✅ مزایای فورجینگ:
1⃣ صرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف میلگرد با حذف بر روی هم قراردادن میلگردها و پرتها
2⃣ کاهش زمان با توجه به کاهش مصرف
3⃣ کاهش وزن اصلی سازه و متناسب با آن کاهش نیروهای ثقلی جانبی و در نتیجه بالارفتن مقاومت سازه در مقابل زلزله
4⃣ امکان ویبره بهتر در هنگام بتن ریزی، با توجه به کاهش حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال
5⃣ افزایش قابل‌توجه درگیری بتن با میلگردها با توجه به کاهش حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال