عوامل اصلی به وجود آمدن ترک در بتن

بتن یکی از با اهمیت ترین و مهم ترین مصالح در امر سازه و ساختمان می باشد. طبیعتآ ساخت و اجرای بتن، دقت فراوانی را می طلبد و عوامل بسیاری می توانند منجر به ایجاد پدیده های مختلف در بتن بهره برداری شده بشوند. یکی از مهمترین پدیده هایی که بعد از اجرای بتن و زمان بهره برداری به وجود می آید ترک ایجاد شده در قسمت های مختلف می باشد.

در این بخش به عوامل اصلی به وجود آورنده ی این ترک ها اشاره می کنیم:

1) نشست ناشی از بستر کوبیده ناپایدار

2) گسیختگی سطح اساس

3)  اجرای قالب نامرغوب و بد

4) عدم وجود میلگرد کافی و یا مکان نامناسب آن

5)  زنگ روی میلگرد فولادی

۶) بتن با اسلامپ بالا (نسبت آب به سیمان بالا)

۷)  ویبره زدن ناکافی یا نادرست

۸)  عدم عمل آوردن بتن

۹)  تغییر حجم ناشی از نشست در بتن خمیری

۱۰)  لرزاندن شدید زمین در همان نزدیکی، مثل شمع کوب

۱۱)  برداشتن قالب قبل از اینکه بتن به اندازه کافی بعمل آمده باشد

۱۲) فقدان یا ناکافی بودن درزهای کنترل و انبساط

ترک بتن

(عوامل اشاره شده در فوق، از عوامل اصلی در ایجاد ترک می باشند و عوامل دیگری نیز وجود دارند که با نگاه تخصصی، می توان آنها را دسته بندی نمود)