ترمیم ترک های بتن به وسیله رزین اپوکسی

ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

از دلایل ایجاد این ترک ها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض های ﺣﺮارﺗﯽ

ب) ﻧﺸﺴﺖ نامتقارن

ج) تکانه های وارده به سازه بتنی

د) ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎﻻت و درز ﻫﺎ

ر) ﺑﺎرﮔﺬاری های ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ موجب اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ، ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮند

س) ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﯾﮑﯽ از روش های ﻣﻮﺛﺮ در ترمیم این پدیده، ﺗﺮزﯾﻖ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر به داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

درواقع تزریق رزین اپوکسی به داخل این ترک ها، باعث ایجاد یک پیوند پلیمری بسیار قوی بین دو جداره شده و ضعف بوجود آمده بدلیل ترک خوردگی عملأ بهبود می یابد. لازم به ذکر می باشد که همواره قبل از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ، بایستی دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در بتن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرفته و سپس اﻗﺪامات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ بیاید زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺮک با متد فوق الذکر، ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش های تزریق رزین عمومآ دو نوع میباشد:

الف) تزریق اپوکسی از سطح

ب) تزریق اپوکسی در عمق

در هر دوی این روش ها ماده چسباننده پلیمری را با فشار بالا به داخل ترک بتن هدایت میکنند منتهی موقعیت قرار گیری ترک ها و عمق و ضخامت آنها، عامل اصلی در تعیین نوع تزریق میباشد.

ترمیم ترک بتن با رزین