مراحل پر کردن ترک های بتن با رزین اپوکسی :

ترک ها در بتن به علل مختلفی روی می دهند.

برخی از این ترک ها به مشکلات و شرایط اجرایی سازه ی بتنی در حین ساخت و برخی از ترک ها به شرایط و مشکلات سازه های بتنی در حین بهره برداری بر می گردند.

ترمیم ترک نیز انواع مختلفی دارد که یکی از این روش ها، پر کردن ترک با رزین اپوکسی میباشد.

در این مبحث به مراحل پر کردن ترک بتن با رزین اپوکسی می پردازیم.

برای این منظور، ابتدا ترکهای موجود را مشخص می نماییم. 

پس از تمیز نمودن سطوح ترکها با استفاده از مواد شیمیایی ویژه، اقدام به نصب روزنه های تزریق ( نیپل ، پکر ) در فواصل مشخص می نماییم و با استفاده از چسبهای ویژه (ملات ترمیمی اپوکسی) سطح ترک، درز بندی می شود تا فشار ناشی از تزریق را تحمل نموده و امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم شود. سپس با استفاده از پمپهای ویژه، رزین اپوکسی مخصوص را که دارای چسبندگی کم و زمان گیرش مناسب می باشد از پایین ترین روزنه شروع به تزریق اپوکسی می نماییم. پمپ تزریق رزین اپوکسی با توجه به حجم کار، شرایط پروژه و تسهیلات موجود، می تواند از نوع پمپ تزریق دو جزئی و یا پمپ تزریق تک جزیی باشد.

(ضمنآ این پمپ ها دارای دو نوع برقی و دستی هستند)

به محض اینکه  مواد تزریق (رزین اپوکسی) از روزنه تزریق بعدی تراوش کرد یا فشار کار دستگاه بالا رفت، تزریق را متوقف کرده و از روزنه بعدی ادامه عملیات ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی را انجام می دهیم. به منظور اطمینان از صحت تزریق، از ترکها مغزه گیری می شود تا میزان نفوذ رزین اپوکسی مشخص گردد. علاوه بر این می بایستی نمونه ها با استفاده از جک، بارگذاری و شکسته شوند که در این آزمایش، صفحه شکست نباید از سطح ترک خورده ای که با رزین اپوکسی پر شده است عبور کند.

ترمیم ترک بتن

ترمیم ترک بتن با رزین اپوکسی