ساخت ملات گچ

برای ساختن ملات گچ و یا گچ و خاک، باید دانه های گچ و یا گچ و خاک را به داخل آب بریزیم. بدین طریق که ابتدا مقدار کمی آب در استامبولی (ظرف مخصوص گچ سازی و یا حمل ملات) میریزیم آنگاه دانه های گچ و یا گچ و خاک را که قبلآ به نسبت معین مخلوط شده است درون آن می پاشیم تا بدین وسیله کلیه ی دانه ها در مجاورت آب قرار گرفته و تر بشوند. مقدار آبی که یک کیلوگرم پودر گچ احتیاج دارد تا ملات بشود از لحاظ تئوری 2/0 لیتر می باشد. (یعنی 20 درصد وزن گچ) ولی عملآ برای آنکه شکل پذیری بهتری در ملات گچ ایجاد شود و کارگران مجال کار کردن با آن را داشته باشند بایستی به ملات گچ در حدود 70 تا 80 درصد وزنش آب اضافه نمود. (البته بقیه آن پس از خشک شدن گچ، تبخیر گشته و جای قسمتی از آن در اثر ازدیاد حجمی که گچ در موقع سخت شدن پیدا می کند پر می شود. البته با توجه به اینکه ملات گچ پس از سخت شدن، خشک می شود و پس از سخت شدن دیگر ازدیاد حجمی در آن به وجود نمی آید لذا همیشه جای قسمتی از آب های تبخیر شده به صورت تارهای مویین در آن باقی خواهد ماند.

ملات گچ

plaster

تولید دیوار پیش ساخته بتنی

تولید قطعات بتنی پیش ساخته

 

Nahadcivil.com

کادر مجرب

شرکت نهاد