بند کشی در چیدمان سرامیک و سنگ

تمامی اجسام دارای ضریب انبساط حرارتی بوده که این ضریب با ابعاد آنها رابطه مستقیم دارد.

بنابر این اصل فیزیک، رعایت بند در چیدمان سرامیک و سنگ در کف سازی، دیواره ها و نمای ساختمان ها و به خصوص در فضای خارجی که تغییرات دما بالا بوده و یا در کف هایی که از سیستم گرمایش از کف استفاده می نمایند، ضروری می باشد. اگر سرامیک و یا سنگ، فضای کافی برای تخلیه انبساط را نداشته باشند، افزایش طول آنها موجب ایجاد ترک و شکنندگی در سطح و یا حتی جدا شدن آن از سطح زیرین می شود. جهت جلوگیری از این پدیده لازم است چیدمان سرامیک ها و یا سنگ با بندی به ضخامت حداقل ۲ تا ۳ میلیمتر اجرا شوند.

(در تقاطع پوشش کف با دیوار و ستون ها نیز رعایت و استفاده از بند ضرورت دارد.)

این بندها بهتر است توسط مواد بندکشی مناسب پر شوند.

نکته ی دیگر در رابطه با بند مابین سرامیک ها، وجود تلورانس مثبت و منفی اندک در ابعاد آنهاست.

همه استاندارد ها صحت و مقبولیت یک کالا را طبق یک بازه مثبت و منفی اعلام می دارند که در استاندارد های سرامیک نیز بدین شکل می باشند. جدا از کارخانه و کشور تولیدکننده سرامیک، وقتی کالایی درجه یک اعلام می شود، ابعاد سرامیک ها طبق یک استاندارد مشخص کنترل شده و درجه بندی می شوند (عمدتآ استاندارد EN14411 اروپا). این استاندارد برای ابعاد درجه یک، بازه ای بسته به طول و عرض هر سرامیک معرفی می نماید که وقتی دو سرامیک درجه یک که از نظر استاندارد پذیرفته شده اند، بدون بند در کنار هم قرار بگیرند، باز هم یک فضای خالی ممکن است بین آنها باقی بماند، که بدلیل عرض کم آن با دوغاب ریزی نیز امکان پرشدن آن وجود ندارد.

این فضای باقی مانده، مکان مناسبی برای رشد قارچ و باکتری خواهد شد.

بر این اساس ایجاد یک بند مناسب، همه این تلورانس های ابعادی را پوشش داده و همچنین فضای مناسبی مابین سرامیک ها جهت پر نمودن آن با مواد بند کشی ایجاد می نماید.

بند کشیدن

ceramic