پیش تنیدگی و مفهوم آن

پیش تنیدگی عبارتست از ایجاد یک تنش ثابت دائمی و لازم در یک عضو  بتنی

(که در اثر این تنش، مقداری از تنش های ناشی از بار مرده و زنده در این عضو خنثی گردد و در نتیجه ظرفیت باربری عضو، افزایش پیدا می کند.)

پیش تنیدگی

شکل (1): عملیات پیش تنیدگی

در واقع نیروی فشاری مورد نیاز در بتن پیش تنیده، توسط کشش در فولاد با مقاومت بالا تولید می شود.

فولاد می تواند قبل یا بعد از بتن ریزی کشیده شود.

(اگر فولاد قبل از بتن ریزی کشیده شود به آن پیش تنیدگی و چنانچه فولاد بعد از بتن ريزی کشیده شود به آن پس تنیدگی گفته می شود.)

در سازه های بتن معمولی، اعضای بتنی از قبیل تیر و ستون و دال سقف شامل بتن و آرماتور هستند که در این اعضا، بخشی از بتن تحت نیروهای فشاری و بخش دیگر آن به همراه آرماتور، تحت نیروهای کششی قرار می گیرند.در ناحیه فشاری، بتن به خوبی نیروها را تحمل می کند اما در ناحیه کششی ، ترک می خورد و عملاً کارایی خود را از دست می دهد و آرماتورها، نیروهای کششی را تحمل می نمایند.

(در مقاطع پیش تنیده با جابجا کردن موقعیت کابل، مقدار و توزیع تنش فشاری قابل کنترل است.)

در این اعضای پیش تنیده، آرماتورها برای جلوگیری از ایجاد ترکهای بزرگ در بتن و تامین الزامات حداقل مقرراتی استفاده می شوند و معمولاً بعنوان قطعات باربر، مورد استفاده قرار نمی گیرند. بتن نقش باربری فشاری را بر عهده دارد و تمام مصالح بتن بدون ایجاد ترک ، نیروهای فشاری را تحمل می کند. دلیل این امر استفاده از کابلهای پیش تنیدگی می باشد که کابلهای پیش تنیدگی، وظیفه بوجود آمدن چنین وضعیتی راعهده دار هستند.(در زمان ساخت و قبل از بهره برداری از سازه)

بتن پیش تنیده

شکل (2): گسیختگی در ناحیه کششی 

این کابلها با ایجاد نیروی فشاری اولیه در ناحیه کششی، باعث می شوند  پس از آنکه بارهای مرده و زنده در زمان بهره برداری بر سازه اعمال شدند این ناحیه تحت کشش قرار نگیرد و موجب ترک بتن و از دست رفتن کارایی بتن نشود؛  به این ترتیب، از حداکثر ظرفیت باربری بتن استفاده می شود و ابعاد و اندازه اعضا کاهش می یابد.

بهینه ترین حالت در انتخاب مقدار نیروی پیش فشردگی حالتی است که درصدی از بارها متعادل شود که منجر به کاهش میزان فولاد مصرفی و  کنترل خیز و ترک در بتن شود.

پیش تنیدگی

شکل (3): اهمیت پیش تنیدگی

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
Nahadcivil.com