شکل های مختلف میلگرد ها در بتن:

میلگردها به شکلهای مختلف در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می گیرند که معمولأ در نقشه های سازه ای، بطور دقیق تریسم می گردند.

طبیعتآ با توجه به شکل این میلگردها، عملکرد آنها نیز مختلف بوده  که در زیر به تعریف هر یک می پردازیم :

1- خاموت:

از خاموت برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش استفاده می شود. 

نقش دیگر خاموت، تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک در بتن می باشد.

(شکل خاموت علاوه بر آنچه که در ذیل نشان داده شده می تواند به شکل های دیگری نیز باشد که بستگی به نوع مقطع دارد)

در شکل زیر، یک خاموت نشان داده شده است:

انواع شکل میلگرد

2- میلگرد راستا (سیتکا):

از این نوع میلگرد برای افزایش مقاومت کششی بتن استفاده می شود.

(گاهی مواقع نیز برای افزایش مقاومت فشاری بتن استفاده می شود)

در شکل زیر، فرم این آرماتور نشان داده شده است:

میلگرد سیتکا

3- سنجاقی:

از این شکل آرماتورها جهت تقویت مقاومت برشی خاموتها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت بهره گرفته می شود.

در زیر، فرم سنجاقی قابل مشاهده است:

سنجاقی

4- خرک:

برای قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی با فاصله ی معین در داخل قالب (در بتن ریزی های کف و فونداسیون) از این شکل میلگرد استفاده می گردد.

در ذیل، نحوه شکل داده به آرماتور جهت تشکیل خرک نمایش داده شده است:

میلگرد خرک

5-  اوتكا (ادکا):

اوتکا برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه های تیر و برای تحمل نیروهای برشی می باشد.

در زیر، شکل این نوع آرماتور به نمایش گذاشته شده است (اتکا علاوه بر شکل پایین، به شکل های دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد) 

میلگرد ادکا

6- رکابی:

برای امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دالها (به شکل حرف) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش بندی).

این نوع نیز در شکل پایین قابل مشاهده می باشد:

میلگرد رکابی