انواع تیرها در سازه های فولادی

انواع تیرها در سازه های فولادی

تیر در سازه ساختمان برحسب وظیفه ای که برعهده دارد، به صورت زیر نامگذاری می گردد:
1⃣ شاهتیر یا تیر اصلی (Girder): عضو باربر اصلی در سقف میباشد که بارهای وارد از تیرچه ها را به ستون ها انتقال می دهد.
2⃣ تیرچه یا تیر فرعی (Joist): تیر سبکی می باشد که بار سقف را به شاه تیرها انتقال می دهد.
3⃣ نعل درگاهی (Lintel): تیری است که در بالای بازشوهای ساختمان، نظیر در و یا پنجره، قرار داده می شود.
4⃣ تیرهای لبه ای یا کناری (Spandrel): تیرهایی هستند که در پیرامون ساختمان قرار دارند و علاوه بر بار سقف، بار دیوارهای پیرامونی ساختمان را نیز تحمل میکنند و نقش کلاف بندی ساختمان را نیز ایفا میکنند.
5⃣ لاپه (Purlin): تیر سبکی از نیمرخ Z یا L که از آن برای حمل بار پوششهای سبک در ساختمانهای صنعتی استفاده میشود.

منبع: آی سیویل