مواد افزودنی در گچ

گاهی با افزودن بعضی مواد افزودنی در گچ، ملات گچ را تندگیر و یا کند گیر می کنند.

1- اگر 5/0 درصد وزن گچ به آن نمک طعام اضافه کنیم آن را تند گیر کرده و زمان گیرش آن را به 5 دقیقه می رسانیم.

2- اگر از یک درصد تا 4 درصد وزن گچ به آن نمک طعام اضافه کنیم زمان گیرش آن به 5/3 دقیقه می رسد حال اگر درصد نمک طعام را هرقدر اضافه کنیم زمان گیرش به تعویق می افتد و گچ کندگیرتر می شود به طوری که با افزودن 10 درصد نمک طعام، شروع زمان گرفتن گچ به 5/12 دقیقه می رسد.

3- زاج سفید، گچ را کند گیر می کند.

4- اضافه نمودن سیریش باعث کند گیر شدن گچ می شود.

(سیریش نوعی چسب گیاهی می باشد)

5- با افزودن 5/0 تا یک درصد وزن گچ، براکس، زمان گرفتن گچ از 15 دقیقه به 5/1 ساعت به تآخیر می افتد.

(فرمول براکس: Na2B4O , H2O)

6- اگر به ملات گچ از 10 تا 50 درصد وزن آن خاک رس اضافه کنیم (ملات گچ و خاک) آغاز گرفتن آن حداکثر تا 5/12 دقیقه به تآخیر می افتد.

(آب گرم تآثیر بر زمان گرفتن گچ ندارد)

گچ و افزودنی ها

plaster

تولید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی
تولید و نصب فیسینگ و قرنیز
تولید نیوجرسی
تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی
Nahadcivil.com