افزایش زمان ویبره

افزایش زمان ویبره

 

این عمل باعث جدایی دانه بندی بتن وخروج شیره بتن که عامل مهمی در کاهش کیفیت بتن خواهد بود زمان مناسب برای ویبره 3 تا 5 ثانیه میباشد.