سخت شدن اهک

ملات آهک، ملاتی است هوایی؛ یعنی برای سخت شدن احتیاج به هوا دارد.

بدین طریق که هیدرات کلسیم در مجاورت آب و هوا، Co2 هوا را گرفته و دوباره به سنگ آهک تبدیل می شود. طرز عمل بدین گونه است که ابتدا Co2 و آب به اسید کربنیک که یک اسید ناپایدار است تبدیل شده و اسید کربنیک با هیدرات کلسیم به کربنات کلسیم تبدیل می شود.

Co2+H2O à H2CO3

H2CO3+Ca(OH)2 à CaCO3+2H2O

همانطور که در فرمول فوق ملاحظه می شود اولآ سخت شدن اهک باید در محیطی نمناک باشد، در ثانی در خود فعل و انفعالات، دو مولکول آب تولید می شود که به ادامه فعل و انفعال کمک می کند. در هر حال اگر شفته آهکی در مجاورت آب قرار نگیرد یا محیط طوری باشد که آب ایجاد شده در اثر فعل و انفعال، جذب خاک اطراف پی شده و یا تبخیر شود و به مصرف ادامه فعل و انفعال نرسد فرآیند شیمیایی در ملات متوقف گردیده و در نتیجه، ملات یا شفته آهک سخت نشده و به اصطلاح می سوزد.

lime

سخت شدن