نحوه اجرای پی منفرد

نحوه اجرای پی منفرد

بدون کلاف عرضی وجایگزاری بیس پلیت

 

———————————————————————–

 

mmo

اجرای پی منفرد در سایز بزرگ