پروژه پل یادمان

 تعریف پروژه:  نصب قرنیز پل یادمان

 کارفرما:  شرکتبند

 مکان پروژه:  اتوبان شیخ فضل الله