پنج وظیفه اصلی آرماتورهای عرضی ( خاموت ‌ها یا تنگ‌ ها) در مقاطع بتن‌آرمه

هر میلگردی که در راستای طول عضو (تیر یا ستون) باشد میلگرد طولی و هر میلگردی که در راستای عرض عضو و عمود بر میلگرد طولی باشد میلگرد عرضی نام دارد. خاموت هم یک نوع میلگرد عرضی هست که برای مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی در نظر می گیریم و عموما به صورت تنگ بسته (چهارگوش) طراحی و اجرا میشود. (البته بسته به نوع شکل هندسی مقطع، از خاموت های مختلفی استفاده می شود).

بسته به این که نوع عملکرد میلگرد چطور باشد کنترل های متفاوت و گسترده ای وجود دارد که باید جهت اطلاعات بیشتر می توان به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مراجعه نمود.

 در زیر، پنج وظیفه ی اصلی میلگرد های عرضی نام برده می شود:

1- ایجاد مقاومت برشی

2- ایجاد مقاومت پیچشی

3- ایجاد تکیه گاه جانبی برای میلگردهای طولی تحت فشار به منظور جلوگیری از کمانش آنها

4- ایجاد محصورشدگی در هسته بتن

– توجه: در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها که به دلیل تنش‌های فشاری ناشی از لنگر خمشی امکان خردشدن بتن وجود دارد با کاهش فاصله میلگردهای عرضی می‌توان محصورشدگی لازم برای به تعویق انداختن یا ممانعت از خردشدگی بتن را تامین نمود.

5- نگهداری و فراهم آوردن تکیه‌گاه لازم به منظور مونتاژ میلگردهای طولی