گرفتن و سخت شدن ملات گچ

گچ ساختمانی بایستی زود  شروع به گرفتن و سخت شدن نموده و سخت شدن آن نیز باید خیلی زود پایان یابد. گچ ساختمانی مرغوب آن است که زمان گرفتن آن زودتر از 8 دقیقه شروع نشود و از 25 دقیقه دیرتر، شروع به گرفتن ننماید و پایان سخت شدن آن نباید زودتر از 20 دقیقه و دیرتر از 1 ساعت باشد.

شروع زمان گرفتن گچ از لحظه ایست که گچ را داخل آب می پاشیم.

شروع زمان سخت شدن ملات از لحظه ایست که اگر داخل مخلوط گچ و آب را بوسیله میخی خط بیندازیم بلافاصله جای خط پر نشود و پایان زمان سخت شدن آن زمانیست که اگر روی ملات سخت شده با انگشت ضربه بزنیم روی ملات در محلی که ضربه زده ایم آب ظاهر نشود. (مقدار این ضربه باید در حدود 5/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.)

بایستی توجه داشت که گچ سخت شده، شکل پذیری خود را از دست می دهد و دیگر قابل مصرف نیست.

سخت شدن گچ را نباید با خشک شدن آن اشتباه نمود. خشک شدن گچ با توجه به گرمی و سردی هوا ممکن است از چند ساعت تا چند روز به طول بینجامد.

(خشک شدن گچ وقتی پایان می یابد که رنگ آن کاملآ سفید شود.)

ملات گچ

plaster

کادر مجرب در تولید و نصب