کلاف عرضی سقف تیرچه بلوک ژوئن

 

کلاف عرضی سقف تیرچه بلوک ژوئن

 

مطابق نشریه ۵۴۳ دفتر نظام فنی اجرایی در سقف های تیرچه بلوک برای بار زنده سقف کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه کمتر از ۴ متر نیازی به کلاف عرضی نیست و برای دهانه بیشتر از ۴ متر یک کلاف عرضی نیاز است. حداقل میلگرد برای کلاف عرضی نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه است. برای بار زنده بیشتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمربع برای دهانه کمتر از ۴ متر یک کلاف، برای دهانه ۴تا ۷ متر ۲ کلاف عرضی و برای دهانه بیش از ۷ متر ۳ کلاف عرضی نیاز است که حداقل میلگرد برای کلاف عرضی برابر با سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه است.