چیپینگ چیست؟

چیپینگ بمعنای تراشیدن و مضرس کردن سطوح بخصوص سطوح بتنی است.
بمنظور اتصال بتن جدید با بتن سخت شده ابتدا سطح بتن سخت شده را چیپینگ نموده و سپس اقدام به بتن ریزی می نمایند.

چیپینگ