پنج وظیفه اصلی آرماتورهای عرضی (خاموت‌ها یا تنگ‌ها) در مقاطع بتن‌آرمه

آرماتورهای عرضی

 

 

پنج وظیفه اصلی آرماتورهای عرضی (خاموت‌ها یا تنگ‌ها) در مقاطع بتن‌آرمه :
1- ایجاد مقاومت برشی
2- ایجاد مقاومت پیچشی
3- ایجاد تکیه گاه جانبی برای میلگردهای طولی تحت فشار به منظور جلوگیری از کمانش آنها
4- ایجاد محصورشدگی در هسته بتن
– توجه: در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها که به دلیل تنش‌های فشاری ناشی از لنگر خمشی امکان خردشدن بتن وجود دارد با کاهش فاصله میلگردهای عرضی می‌توان محصورشدگی لازم برای به تعویق انداختن یا ممانعت از خردشدگی بتن را تامین نمود.
5- نگهداری و فراهم آوردن تکیه‌گاه لازم به منظور مونتاژ میلگردهای طولی