هدف ازعملیات سپرکوبی

 

عملیات سپرکوبیعملیات سپرکوبی

?جلوگیری از رانش خاک
?جلوگیری از نفوذآب به محل عملیات
?برای مهاردیواره #گود وگودبرداری عمق های کوچکتر