نکته اجرایی در ساختمان بتنی

 

bb.01

 

در ستون های طبقه آخر برای مهار کامل میلگردها بایستی میلگردهای طولی با زاویه ۹۰ درجه خم شود. طول مهاری خم با توجه به قطر میلگرد طولی بایستی رعایت شود که در شکل نمایش داده شده است.

منبع: آی سیویل