نکاتی‌ که مهندس ناظر پیش از بتن ریزی سقف تیرچه بلوک باید کنترل کند

نکات کنترل مهندس ناظر پیش از بتن ریزی

 

کنترل ها:
۱- کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
۲- کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم
۳- کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر
۴- کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر ۶ سانتیمتر است)
۵- کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
۶- کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب ها
۷- کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
۸- کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)
۹- کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)
۱۰-کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
۱۱- کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
۱۲- کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
۱۳- کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
۱۴- اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون (مهم)
۱۵- کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها
و …
❌کاور برای تامین فاصله ی مناسب برای جلوگیری از نفوذ یون های کلر و دی اکسید کربن و … است تا جلوی خوردگی فولاد گرفته شود و هسته ی بتنی از آسیب در امان باشد. در حالی که این میلگرد رامکا در معرض زنگ زدگی است و با ازدیاد حجم موجب ایجاد فاصله ی لازم در بتن برای نفوذ مواد مضر برای فولاد و بتن هسته را فراهم میکند