نکاتی در باره قطع بتن در فونداسیون

قطع بتن در فونداسیون

 

✅استفاده از رابیتس در هنگام قطع کار و شروع مجدد (پایان روز کاری) این کار باعث می شود که بتن قطع شده به صورت عمودی سفت شود و با بتنی که در ادامه کار اجرا می شود مچ گردد و مانع از لغزش آن ها بر روی هم شود.
✅در کارهای اجرایی برای ضخامت های زیاد عموما آرماتورهایی عمودی به آرماتورهای فوقانی و تحتانی پی مهارمی نمایند و رابیتسها را بسته به کار در چند لایه به آرماتورهای به صورت عمودی می بندیم . آرماتورهای عمودی به عنوان حائل ( کمرکش ) برای رابیتس جهت جلوگیری از پارگی و شکم دادن بتن می باشد .
?قطع بتن پی باید در جایی باشد که مقدار تنش خیلی کم و یا حداقل باشد .
?قطع بتن در پی های نواری یا گسترده دریک سوم فاصله ی میانی بین دو ستون باشد .
?قطع بتن باید در حداقل برش صورت گیرد .
?قطع بتن باید به صورت عمودی باشد ( مایل = ترک برشی )
?قطع بتن ریزی نباید در محل ستون ها انجام گیرد چون باعث افت شدید مقاومت بتن خواهد شد.