ملات ماسه و سیمان

maal
این ملات از اختلاط نسبت‌های معین ماسه، سیمان پرتلند و آب بدست می‌آید و در کارهای بنایی مورد مصرف قرار می‌گیرد.
بسته به نسبت‌های بکار رفته می‌توان تیپ‌های مختلفی از ملات ماسه و سیمان به شرح زیر تهیه نمود:
تیپ 1:
نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 3؛
وزن سیمان: 360 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 0.94 مترمکعب؛
حجم آب: 258 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 220 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
تیپ 2:
نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 4؛
وزن سیمان: 285 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 0.99 مترمکعب؛
حجم آب: 260 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 135 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
تیپ 3:
نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 5؛
وزن سیمان: 225 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 1.00 مترمکعب؛
حجم آب: 262 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 75 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
تیپ 4:
نسبت اختلاط سیمان به ماسه: 1 به 6؛
وزن سیمان: 200 کیلوگرم؛
حجم ماسه: 1.033 مترمکعب؛
حجم آب: 265 لیتر؛
حداقل مقاومت فشاری 28 روزه: 40 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
▫️مقاومت‌های فوق بر اساس آزمایش آشتو T106 بر روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد 5 سانتیمتر اندازه‌گیری شده است.
▫️ملات ماسه سیمان باید با مخلوط کننده‌های مکانیکی ساخته شود و تنها در صورت تائید ناظر و برای کارهای کم اهمیت می‌توان ملات را به روش دستی تهیه کرد.
▫️در ساخت ملات به روش دستی، باید ابتدا ماسه و سیمان به‌طور خشک کاملاً مخلوط نمود تا یکرنگ به نظر آید و سپس به‌تدریج آب به آن اضافه نمود و مخلوط را به هم آمیخت.
▫️توصیه می‌گردد از ساختن ملات به‌اندازه‌ای که نتوان در فاصله یک ساعت به مصرف رساند جداً خودداری گردد. (گرچه برخی مراجع مدت زمان بیشتری را مجاز می‌دانند.)
▫️در صورت گرفتن ملات قبل از مصرف، اضافه نمودن مجدد آب به ملات و مصرف آن در کارهای بنایی مجاز نیست. (گرچه در این مورد نیز برخی از مراجع احیای مجدد ملات را (بسته به نوع کار و اهمیت آن) منع نمی‌کنند.)

 

▫️منابع:
1- نشریه شماره 101 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری، مشخصات فنی عمومی راه.
2- نشریه شماره 55 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی.
3- فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی، سال 94.