مقاوم سازی و افزایش ابعاد و ظرفیت باربری پی

نمونه ی مقاوم سازی و افزایش ابعاد و ظرفیت باربری پی ،از‌طریق کاشت میلگردهایی بروی پی و کاشت بولت بوسیله چسبهای مخصوص ( انکر شیمیایی )