یک فرمول ساده و کارگاهی برای محاسبه وزن یک متر طول میلگرد

نمره میلگرد به توان 2 تقسیم بر 162
مثال:
میلگرد 20
20^2=400
400/162=2/47

جواب ها به جدول اشتال خیلی نزدیک هست.

روش ديگر:

ميلگرد ٢٠:
2*2*0.617=2.468
ميلگرد ٢٢:
2.2*2.2*0.617=2.986