علل بوجود آمدن ترکها در بتن

علل بوجود آمدن ترکها در بتن
یک) نشست ناشی از بستر کوبیده ناپایدار
دو) گسیختگی سطح اساس
سه) اجرای قالب نامرغوب و بد
چهار) عدم وجود کافی میلگرد و یا مکان نامناسب آن
پنج) زنگ روی میلگرد فولادی
شش) بتن با اسلامپ بالا
هفت) ویبره زدن ناکافی یا نادرست
هشت) عدم عمل آوردن بتن
نه) تغییر حجم ناشی از نشست در بتن خمیری
ده) لرزاندن شدید زمین در همان نزدیکی، مثل شمع کوب
یازده) برداشتن قالب قبل از اینکه بتن به اندازه کافی بعمل آمده باشد
دوازده) فقدان یا ناکافی بودن درزهای کنترل و انبساط